Brennevinssamlagene ble etablert fra 1871 for å få en større kontroll med omsetningen av sprit. Det første samlag ble etablert i Kristiansand. Ideen kom fra Gøteborg i Sverige.

Samlagene ble opprettet etter kommunalt vedtak for å få skjenking og omsetning av brennevin inn i ordnede former. Basis var nye lovbestemmelser fra 1871. Samlagene ble drevet som et ordinært forretningsforetak. Aksjekapitalen skulle ha en fast rente og bestyreren en fast lønn. Overskuddet fra samlaget skulle gå til gode formål i kommunen.

Samlagsordningen økte raskt. I 1894 hadde hele 51 av Norges 58 byer og ladesteder etablert samlag. Samlagene dekket 98 pst av landets bybefolkning.

Tillatelser til omsetning av brennevin ble gitt for 5 år av gangen. Fra 1894 ble det lovbestemt at lokale folkeavstemninger som kunne holdes hvert femte år. Avstemningene skulle avgjøre hvilke byer som skulle ha samlag. Avholdsbevegelsen agiterte sterkt for å stoppe samlagene. Antall brennevinssamlag ble redusert rask og var i 1913 i alt 13 som hadde 60 pst av landets bybefolkning.

Lovgivningen for samlagene ble gradvis endret slik at andelen av overskuddet som skulle tilfalle staten gradvis økte. Fra 1918 ble det bestemt at hele overskuddet skulle tilfalle staten.

Under brennevinsforbudet fra 1916-27 fortsatte de 12 samlagene sin virksomhet. Etter opphevelsen av forbudet og lokale avstemninger økte antallet brennevinssamlag til 17. Utenom de store byene Oslo, Bergen og Trondheim hadde Vinmonopolet bare 10 utsalg.

På 1930-tallet var det en omfattende diskusjon om samlagene skulle fortsette. Det var sterke krefter som arbeidet for en fortsatt virksomhet. Hovedargumentet var at den lokale omsetning skulle være under lokal styring og tilpasset de lokale forhold. Ved lovbehandlingen i juni 1938 ble samlagene nedlagt og overført Vinmonopolet med 65 mot 42 stemmer.

Øl- og vinsamlagenes Landsforbund var en betydelig interesse- og pressgruppe. Vi har en god del bilder fra deres virksomhet. Atlungstad har videre deponert et omfattende arkivmateriale fra brennevinssamlagene til Arkivverket.

Per Harald Grue

Kilder:

Wikipedia

Lindeman, Gunnar 1972: Trekk av As Vinmonopolets historie 1922-1972

Sverdrup, Jakob 1972: Et statsmonopol blir til. Vinmonopolet frem til 1932.