Destillasjonene i Norge har røtter tilbake til Lysholm linie og Lysholmfamilien på begynnelsen av 1800-tallet. Destillasjonene var avgjørende for den omfattende produktutvikling av norsk brennevin som foregikk fra andre halvdel av 1800-tallet. Det var i denne periode de norske destillasjonene (av og til som en del av brenneriene) deltok i mange internasjonale konkurranser.

Atlungstad Brenneri forvalter og disponerer en fotosamling fra en del av destillasjonene i Kristiania. Videre har vi en interessent samling av flasker med ferdigprodukter fra før 1922 da Vinmonopolet ble etablert og en del historiske etiketter.

 

Destillasjoner som ble overtatt av Vinmonopolet

I perioden 1922-27 overtok Vinmonopolet følgende sju private firmaer som i 1920-21 brev destillasjonsvirksomhet:

Oplandske spritfabrik
Løiten Brænderis Destillation
Jørgen B. Lysholm
Poulsen & Co.s Destillation
Simers & Co
Stange Brænderi og Destillation
Tangen Destillation (P.A. Larsen)

I 1925 hadde Vinmonopolet overtatt fem av destillasjonene. Løiten og H. Poulsen & Co ble etter mer krevende forhandlinger overtatt først i 1927.

Det er disse sju destillasjonene som hadde alle viktige akevittmerker når Vinmonopolet overtok på 1920-tallet. Her overtok Vinmonopolet ferdigvarelageret, rettighetene og videreførte produksjonen av en del av produktene.

 

Andre destillasjoner som deltok på internasjonale utstillinger

Destillasjonen som ble overtatt av Vinmonopolet var alle viktige deltakere på internasjonale utstillinger. Vi har ikke fullstendig oversikt over andre destillasjoners deltakelse. Den oversikt vi har er gjengitt nedenfor:

B. Jenssen fra Vinje bruk i Mosvik i N. Trøndelag (bronsemedalje på Verdensutstillingen i Paris 1878).
Sælid Spritfabrik (sølvmedalje i Christiania 1883 for sprit)
Allum & Co, Drammen  (hederlig omtale aquavit i Christiania 1883)
N. Brodersen, Drammen (hederlig omtale for aquavit i Christiania 1883)
Damman og Baltzersen, Christiania (hederlig omtale for destillata i Christiania 1883)
Drammen Destillation, Drammen (hederlig omtale for aquavit i Christiania 1883)
M. Engzelius & søn, Røros (hederlig omtale for punsj i Christiania 1883)
Holmen Destillation Christiania (hederlig omtale for destillata i Christiania 1883)
O. Hoxmark, Christiania (hederlig omtale for punsj i Christiania 1883)
H.M. Lundgrens Enke, Trondhjem (hederlig omtale for aquavit i Christiania 1883)
Frantz Tandberg, Drammen (hederlig omtale for aquavit i Christiania 1883)
Brødrene Todderud, Christiania (hederlig omtale for aracpunsj i Christiania 1883)

 

Kort om destillasjonenes historie
Nedenfor er det gjort en kort oversikt om destillasjonenes historie:

Oplandske Spritfabrik
Oplandske  Spritfabrik ble etablert i 1890 som en videreføring av Holmen Brænderies Destillation. Ved etableringen var det i alt 15 brennerier som gikk inn som eiere.
Oplandske Spritfabrik utviklet et bredt spekter av produkter i tett konkurranse med Løitens Destillation. De deltok også sterkt på internasjonale utstillinger. Det største og viktigste produkt ble tidlig «Gammel Opland.»
Den siste destillatør og akevittmester i Oplandske Spritfabrik, Mathias Magnussen , fikk den samme stillingen etter etableringen av Vinmonopolet.

Løiten Brænderis Destillation
Løiten Brænderi ble etablert i 1855. I 1871 etablerte brenneriet Løiten Brænderies Destillation i Christiania, som i 1874 flyttet inn i Karl XIIs gate 7.
Som bestyrer ble ansatt Anders Løwlie som utviklet virksomheten raskt. I 1879 kjøpte Løwlie og Peder Søberg på Aadals brug 50 pst av Destillationen. Løiten utviklet mange produkter, fikk en rekke utmerkelser internasjonalt, hadde en betydelig eksport og et godt økonomisk resultat. Av produkter produserte Løiten et vidt spekter som akevitt, bitter, whisky, punsj og likører.
Vinmonopolet overtok Løiten Destillation først i 1927. Selskapet hadde økonomiske muskler til på presse opp prisen på selskapet i forhandlingene med Vinmonopolet.

Jørgen B. Lysholm
Jørgen B. Lysholm (1796-1843) grunnla sin brenneri- og destillasjonsvirksomhet på Lysholms Minde i Trondheim i 1821. Mer enn noen andre er det Jørgen B. Lysholm som har gjort norsk akevitt internasjonalt kjent gjennom linjeakevitten. Den kommersielle produksjon av linie-akevitt startet i 1842.
Etter Jørgen B. Lysholms død ble virksomheten først ført videre av sønnen Nicolai Lysholm (f. 1823) og seinere av en yngre sønn Olaus Krabbe Lysholm (f. 1840).
Lysholm var langt forut for sin tid i markedsføring og profilering av produktene og Lysholm-navnet. Til verdensutstillingen i Stockholm i 1866 ble de laget en særskilt treskulptur med «Lysholmgutten» som sitter på en tønne og holder to andre under armene. Denne figuren går igjen på mange av etikettene.

Poulsen & Co.s Destillation
Poulsen og Cos Destillation ble etablert i 1861 da H. Poulsen fra Asker etter avtale gikk ut av firmaet Larsen og Poulsen.
P.A. Larsen og H. Poulsen & Co fortsatte fra 1861 sin virksomhet hver for seg, men var også naboer. De hadde begge son virksomhet både med vin og brennevin.
I 1912 inngitt H. Poulsen & Co samarbeid med Romedal Brænderi om destillasjon og salg av finsprit der Romedal Brænderi skulle ha 45 pst av andelskapitalen. I 1920 overtok Romedal Brænderi flertallet i selskapet ved å overta H. Poulsen & Cos gjeld. Med brennevinsforbud og overtakelse til Vinmonopolet førte dette til store problemer for Romedal Brenneri og deres eiere. Etter langvarige forhandlinger og stor politisk press ble det tilslutt inngått en avtale med kreditorene som løste det meste av problemene for Romedal Brænderi og andelseierne.

Simers & Co Spritfabrik & Destillation
Simers & Co Spritfabrik & Destillation ble etablert i 1857 av den tidligere sjømann Einar Simers og lå i Revierstredet 2-4 i Christiania. Axel Pedersen var selskapets destillatør og ansvarlig for produktutviklingen. I 1890 kjøpte Richard Bache og Otto Knudsen selskapet. Bache kjøpte seg også inn i både Lysholm og Løiten. I 1925 overtok Vinmonopolet selskapet, der tre funksjonærer fulgte med over til Vinmonopolet.

Stange Brænderi & Destillation
Atlungstad Brenneri ble etablert i 1855. Etter brann ble brenneriet gjenoppbygd i 1866. I 1880-81 ble det foretatt en omfattende ombygging med blant annet rektifikasjonsapparat. I 1882 ble navnet endret til Atlungstad Finspritfabrik og en omfattende ferdigvareproduksjon startet opp med deltakelse på mange utstillinger. Den 13. desember 1920 ble selskapet vedtatt oppløst og spritlageret ble tømt av aksjonærene. Et nytt selskap ble opprettet 20. desember 1920 med navnet Stange Brænderi & Destillation.

A. Larsen
Petter Andreas Larsen etablerte seg i Rådhusgata 3 i Christiania i 1848. Han var lensmannsønn fra Løten i Hedmark. Han drev firmaet fram til 1861 sammen med H. Poulsen under navnet Larsen og Poulsen.
P.A. Larsen bygde i 1914 sammen med Tangen Brænderi ny destillasjon på Tangen. Vinmonopolet overtok destillasjonen i 1926. Destillasjonen ble drevet for Vinmonopolet i en femårskontrakt 1926-31 og fortsatte som destillasjon fram til 1937 da apparatene og maskinene ble demontert.

Jenssen på Vinje Bruk i Mosvik
På Vinje bruk i Mosvik var det etablert et brenneri i 1829. Dette ble videreutviklet av Herman Løchen som ble bestyrer på brenneriet i 1844. Herman Løchen giftet seg med søster av Benedikt Jenssen (1823-1883) som overtok Vinje Bruk etter sin far i 1851. Herman Løchen kjøpte i 1847 Sundnes på Inderøy der han utviklet brenneriet på Sundnes og utviklet Sundnæs-akevittene.

Vi har ikke informasjon om de produkter som ble utviklet av Benedict Jenssen på Vinje Bruk. Etter hans død i 1883 fortsatte brenneriet og ble trolig nedlagt i 1896.

Sælid Spritfabrik
Brenneriet på Sælid i Vang ble bygd i 1825 av eieren av gården, Gudbrand Sæhlie. Sønnen Ole Sæhlie (1798-1864) utviklet virksomheten og etablerte en Destillation på 1830-tallet. Hans sønn Andreas Sæhlie (1832-1896) drev virksomheten videre fram til sin død.
Arvingene solgte brenneriet og destillasjonen i 1897. De nye eierne etablerte AS Sælid Spritfabrik. Eierne var brennerier og destillasjoner, blant annet Løiten, Oplandske, Lysholm og Atlungstad som alle drev egen videreforedling. Det ser ut til at aksjonærene overdro selskapet til lokale aksjonærer i 1917 og avviklet destillasjonen.

Allum & Co, Drammen
Destillasjonen ble startet i 1840 av Berhard Allum (1812-1850) og var Drammens største destillasjon. Ble nedlagt i 1904 da den siste eier Th. Holter flyttet til Oslo.

N. Brodersen, Drammen
Destillasjonen ble opprettet i 1864 av Nils Edvard Brodersen (1839-1891). Destillasjonen ble drevet av familien inntil firmaet ble nedlagt i 1916 når brennevinsforbudet ble innført. Hovedproduktet var destillasjonens «Aquavit no 1» som ble lagret opptil 15-20 før salg i Norge og for eksport.

Damman og Baltzersen, Christiania
Firmaet ble etablert i 1864 av Johannes Heinrich Damman med røtter fra Lübeck og Lauritz Baltzersen fra Fredrikstad. Firmaet drev i hovedsak med vin under navnet Dammann & Baltzersen Vine og Spirutuosa. Firmaet ble avviklet og innløst av Vinmonopolet som vinhandel.

Drammen Destillation AS, Drammen
Drammen Destillation ble etablert i 1874 og var nabo til Brodersen. Den ble nedlagt i 1916 ved innføringen av brennevinsforbudet.

M. Engzelius & Søn, Røros
Engzelius-familien drev en omfattende forretningsvirksomhet på Røros og i Røros-distriktet fra 1820. Firmaet M. Enzelius & Søn hadde også eget brennevinsutsalg fram til 1897. Dette er trolig basis for at de i 1883 kunne delta på Christiania-utstillingen med egen punsj.

Holmen Destillation Christiania
Holmen Brænderi ble startet i 1854. I 1872 etablerte selskapet Holmen Brænderis Destillation i Stenersgaten no 20 i Christiania. Holmen Destillation hadde store økonomiske utfordringer. Disse ble løst da destillasjonen ble solgt og AS Oplandske Spritfabrik ble opprettet i 1890. Eierne var brenneriene i Opland, noen Hedmarksbrennerier og Sundnes brenneri på Inderøy, i alt 15 brennerier.

O. Hoxmark, Christiania
Vi har ingen informasjon om dette firmaet. Dette er trolig en vinhandel som har utviklet en punsj.

H. M. Lundgreens Enke, Trondhjem
Firmaet H. M. Lundgreens Enke ble etablert i 1831 med vin og brennevin som spesialitet. Firmaet var den ledende distributør av vin og brennevin i det nordenfjeldske og eksporterte også vin til Stockholm og det øvrige Sverige. Den dominerende skikkelse i firmaet var Helmer Lundgreen (1815-1892). Han overtok den daglige driften av moren i 1839 og ble eneeier i 1854.
I 1875 kjøpte H. M. Lundgreens Enke  Sundnes Brenneri etter Herman Løchens konkurs. Brenneriet og spesielt merket «Sundnæs akevitt» ble selskapets flaggskip for salg både i Norge og for eksport.
Sundnæs Brenneri ble utviklet av Herman Løchen (1822-1876) både som brenneri og destillasjon i hans eiertid fra 1847-75. De mest kjente var Sundnæs-akevittene.
M. Lundgreens Enke ble kjøpt opp av Vinmonopolet. De hadde da trolig avviklet destillasjonen, men vinhandelen var fortsatt viktig.

Frantz Tandberg, Drammen
Destillasjonen ble etablert som brenneri i 1838 av Andreas Martinius Tandberg (1804-1864) og som Destillation i 1853. Neste generasjon Frantz Christoffer Tandberg (1844-1911) overtok virksomheten i 1894. Virksomheten ble i 1916 solgt til et Kristiania-destillasjonene og nedlagt av den siste eier, Alf Tandberg.

Brødrene Todderud, Christiania
Vi har ingen informasjon om dette firma. Det er trolig en vinhandel som har utviklet en punsj.

Kilder:

Heuch, Halvor 2002: Akevitt. En norsk brennevinshistorie

Alm, Jens 1979: Den norske dram. Brennerisamvirket i Norge,

Lindeman, Gunnar 1972: Trekk av As Vinmonopolets historie 1922-1972

Drammen kommunes hjemmesider

AquaVit nr 4/2010

Wikipedia